Deklaracja dostępności

Centrum Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej csi.amu.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2022-01-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-20.

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej: Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-11-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Jassem, jassem@amu.edu.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Collegium Mathematicum

Adres: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4, 61-614 Poznań

Kierowniczka obiektu – Katarzyna Dylewska, tel. 61 829 5321, 538 625 680, e-mail: katarzyna.dylewska@amu.edu.pl

Opis: W pobliżu wejścia B do obiektu znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście główne do budynku:

  • posiada schody wyposażone w poręcze,
  • posiada schody, obok których znajduje się pochylnia dla osób poruszających się na wózkach, a wjazd z pochylni prowadzi na poziom 1 budynku.

Wewnątrz budynku:

  • znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
  • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu, z wyjątkiem 2 wind obsługujących tylko część poziomów, tzn.
  1. w części dydaktycznej A (trzy poziomy) winda obsługuje poziom 1 i 2, poziom 0 nie jest obsługiwany,
  2. w części naukowej B jedna winda obsługuje poziomy od 1 do 4, druga wszystkie tj. 0-4 (na poziomie 0 – przyziemie jest połączenie z częścią A),
  • znajdują się windy bez komunikatów głosowych i alfabetu Braille'a.

System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje ekrany wyświetlające informacje istotne z punktu widzenia studentów i pracowników UAM znajdujące się na holach wydziału. Na drzwiach do sal znajdują się tabliczki z numerem sali zapisanym w alfabecie Braille’a oraz informacjami w kodzie QR.

Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji / pomocy:

Portiernia A – 61 829 53 23, portiernia B – 61 829 53 00